Telefon: 070-2126141, 08-976141
Email: sture@caravancar.se